top of page

Bakgrund och Syfte

Konceptet med koldioxidbudgetar är ungt och kliver ut i idédebatten i samband med att FNs klimatpanel publicerar sin femte utvärderingsrapport, AR5, år 2014.

Här i Sverige har kommunen och regionen reagerat fort och vi ligger idag i den internationella framkanten när det kommer till att upprätta lokala koldioxidbudgetar med förankring i klimatpanelens beräkningar och i Parisavtalet. Det tillämpade forskningsarbete som skett vid Klimatledarskapsnoden vid Uppsala universitet har haft stor betydelse.

Tack vare deras arbete, och på senare tid också Klimatsekretariatets bidrag, är det idag enkelt för en svensk kommun eller region att ta tre steg:

  • Upprätta en koldioxidbudget i enlighet med ledande standarder och metoder

  • Uppdatera sin koldioxidbudget löpande

  • Tillgängliggöra sin koldioxidbudget

 

Dessa tre steg är viktiga – inte minst tillgängliggörandet – men vad gör vi sen? Vad innebär det för en kommun att koldioxidbudgetera? Hur får vi näringslivet att följa en koldioxidbudget? Vilken roll har miljöorganisationerna och civilsamhället? 

 

Det återstår att besvara många av dessa frågor, vilket beror på att konceptet är så ungt och att det ännu saknas verktyg, metoder, ramverk, information, kurser och läromedel. Själva innebörden av ordet koldioxidbudget är rentav otydligt på flera sätt.

 

Av detta följer att kommunen och regionen står ganska ensam med sin koldioxidbudget idag. Också för civilsamhälle, medborgare och media är det svårt att förstå hur man ska arbeta med eller förstå konceptet, som bär på ett löfte om vetenskaplighet och ansvarstagande i klimatmålstyrningen – ett löfte som det finns en snabbt växande vilja att realisera bland miljöorganisationer, kommuner, regioner, lärosäten och institut.

 

Därför behöver vi snabbt bygga verktygen, metoderna, ramverken, informationen, kurserna, läromedelen – och konferensen. Vi behöver skapa kunskap tillsammans och förstå våra respektive roller. Vi behöver också se att vi står inför en historisk folkbildningsutmaning.

 

Med konferensen CO2-BUDGET vill vi samla, dela och skapa kunskap. Därmed vill vi, tillsammans med dig, bidra till att konceptet mognar, blir tydligare kommunicerat och enklare att arbeta med för olika parter.

 

CO2-budget vill knyta samman alla svenska aktörer som ansluter till konceptet med lokala koldioxidbudgetar och därmed:

  • Förstärka konceptets legitimitet i opinion, offentligt samtal och politisk policy.

  • Skapa en arena för kunskapsdelning och kunskapspridning

  • Sprida kunskap om var vi står och värdet av de tre stegen upprätta, uppdatera och tillgängliggöra samt bidra till en skarpare impementation av koldioxidbudgeten i kommuner, regioner och nationellt.

  • Popularisera och sprida konceptet med koldioxidbudgetar

bottom of page